Algemene Voorwaarden

CBShop

Algemene Voorwaarden 

I Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CBShop en op alle met CBShop. aangegane overeenkomsten.
CBShop is een handelsnaam van Marcel van Minnen MulitMedia te Overloon.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.


3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door CBShop. is ingestemd.

5. De internetsite van CBShop. richt zich op Nederland en het buitenland.

6. Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CBShop. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

7. CBShop. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

8. Door het gebruik van de internetsite van CBShop. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

9. CBShop. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

II Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. CBShop. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in zin van de volgende omstandigheden: 
- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- een offerte door de Koper is getekend en door CBShop. is ontvangen ingeval door CBShop een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan CBShop. via elektronische weg is verzonden en door CBShop is ontvangen.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres. CBShop. behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

6. Koper en CBShop. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie vormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van CBShop. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. CBShop. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

III Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, (dollar prijzen geven wij ex btw.) in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting tenzij anders aangegeven.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een advertentie of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die CBShop. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door CBShop. worden gecorrigeerd.

4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt in de winkel kenbaar gemaakt. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.Retour kosten zijn altijd voor de koper.

5. CBShop. kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.

IV Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

- Vooruitbetaling
- Ophalen in de winkel
- Op de door onze website aangeboden manieren.

CBShop. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via de winkel van CBShop.

2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Dit kan op aanvraag en brengt extra kosten met zich mee. Bestellingen boven EUR 1.000,- worden niet onder rembours bezorgd.

3. Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiele Koper, alsook autorisatie, is voldaan.

4. In het geval door CBShop. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die CBShop. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken.

7. In geval van niet-tijdige betaling is CBShop. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

V Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft CBShop. ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. CBShop. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar winkel of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter

2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card, Pay Pal of andere methoden dient CBShop. de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper..

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

VI Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van verzending .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons CBShop via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van onze retouraanvraag op de website voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Zie hiervoor: https://www.cbshop.com/index.php?route=account/return/add.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Mochten wij deze niet binnen 14 dagen terug hebben kan een verzendbewijs aantonen dat het wel binnen 14 dagen na ontvangst verzonden is.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen van het herroepingsrecht

volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken


De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.© 1996 - 2019 - CBShop